LIGHT CLUB
빛이 예쁜 우리집 사옥

대지위치     대구광역시 수성구 중동

용도            제2종 근린생활시설 (사무소)

                   제1종 근린생활시설 (소매점, 휴게음식점)

대지면적     450.60㎡

건축면적     263.16㎡ 

연면적        899.16㎡

규모       지상4층 

건폐율    58.40%

용적률    199.55%LIGHT CLUB 
빛이 예쁜 우리집 사옥
대지위치    대구광역시 수성구 중동

용도           제2종 근린생활시설(사무소 )

                         제1종 근린생활시설(소매점,휴게음식점)

대지면적     450.60㎡

건축면적     263.16 

연면적        899.16

규모           지상4층

건폐율        58.40%

용적률        199.55%