CHANG'S RETINA CLINIC
장우혁 안과

대지위치     대구광역시 남구 대명동

용도            제1종 근린생활시설 (의원,소매점)

지역지구     일반상업지역

대지면적     786.60㎡

건축면적     492.59㎡ 

연면적        3,173.96㎡

규모     지하1층 - 지상7층 

건폐율    62.62%

용적률    389.36%NGELGAMES 
엔젤게임즈 사옥
대지위치    대구광역시 수성구 대흥동 855-4

용도           제2종 근린생활시설 ( 업무시설 )

대지면적     958㎡

건축면적     564.29 

연면적        4,485.12

규모           지상8층

건폐율        59.76%

용적률        397.76%