NGELGAMES
엔젤게임즈 사옥

대지위치     대구광역시 수성구 대흥동

용도            제2종 근린생활시설 (업무시설)

대지면적     958㎡

건축면적     564.29㎡ 

연면적        4,485.12㎡

규모       지하1층-지상8층 

건폐율    59.76%

용적률    397.76%NGELGAMES 
엔젤게임즈 사옥
대지위치    대구광역시 수성구 대흥동

용도           제2종 근린생활시설 ( 업무시설 )

대지면적     958㎡

건축면적     564.29 

연면적        4,485.12

규모           지하1층 - 지상8층

건폐율        59.76%

용적률        397.76%