CHANG'S RETINA CLINIC
장우혁 안과

대지위치     대구광역시 수성구 대흥동

용도            제2종 근린생활시설 (업무시설)

지역지구     일반상업지역

대지면적     958㎡

건축면적     564.29㎡ 

연면적        4,485.12㎡

규모     지상8층 

건폐율    59.76%

용적률    397.76%CHANG'S 
RETINA CLINIC 
장우혁 안과
대지위치    대구광역시 남구 대명동

용도           제1종 근린생활시설 ( 의원,소매점 )

지역지구    일반상업지역

대지면적     786.60㎡

건축면적     492.59 

연면적        3,173.96

규모           지하1층 - 지상7층

건폐율        62.62%

용적률        389.36%