SINAM-DONG JOINT&SPINE HOSPITAL
든든한 병원

대지위치     대구 동구 신암동

용도            의료시설(병원)

지역지구     근린상업지역, 제3종일반주거지역

대지면적     1077.00㎡

건축면적     676.31㎡ 

연면적        4653.90㎡

규모     지하1층 지상7층 

건폐율    62.80%

용적률    365.57%